ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

  1. Όλοι οι εκπαιδευτές να αναθέσουν στους καταρτιζόμενους ομαδικές ή ατομικές εργασίες για όλα τα μαθήματα που διδάσκουν πριν τις εξετάσεις προόδου.
  2. Οι εξετάσεις προόδου θα διεξαχθούν υποχρεωτικά την εβδομάδα από 5 Δεκεμβρίου ως 9 Δεκεμβρίου 2022
  3. Όλοι οι εκπαιδευτές να στείλουν τα θέματα της προόδου μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου αναγράφοντάς τα στο ειδικό έντυπο που θα τους σταλεί.
  4. Η διάρκεια εξέτασης της προόδου θα είναι μία (1) διδακτική ώρα.
  5. Η εξέταση θα πρέπει περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’  ελάχιστο θέματα ανάπτυξης ή/και εικοσιπέντε (25) κατ’ ελάχιστο  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
  6. Η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται γραπτά ή προφορικά ή με πρακτική δοκιμασία ή με συνδυασμό αυτών
  7. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1 ως 10, χωρίς δεκαδικά ψηφία.
  8. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος ο εκπαιδευτής παραδίδει στη Γραμματεία τα γραπτά και τις καταστάσεις με τις βαθμολογίες της προόδου και των εργασιών.
error

Σας άρεσε η Ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ διαδώστε την :)